Algemene voorwaarden Ter Halle B.V.

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn op alle door T.H. gezonden offertes en prijsoverzichten en op iedere met T.H. gesloten overeenkomst van toepassing. Indien koper een opdracht dan wel order bij T.H. plaatst doet hij afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met de onderstaande voorwaarden. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper wordt derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van T.H., al dan niet door T.H. aan koper gezonden in de vorm van onder meer offertes of prijsoverzichten, zijn vrijblijvend en gelden voor levering af magazijn of van de door gebruiker ingeschakelde derde. De koper is gebonden door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke order of opdracht alsmede aan eventuele tekeningen, schetsen, ontwerpen of andere gegevens waarnaar de koper in de order of opdracht verwijst. Intrekking van een order of opdracht dan wel annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van T.H. Koper staat steeds in voor de juistheid van de order, opdracht, tekeningen, schetsen, ontwerpen en gegevens. Koper is voorts gebonden aan namens hem gesloten overeenkomsten door daartoe bevoegde personen althans van wie T.H. redelijkerwijze mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.

 

Artikel 3. Wijzigingen na de order

Eventuele of beweerde onjuistheden in de door koper ontvangen orderformulieren, orderbevestigingen of prijsoverzichten dienen altijd schriftelijk aan T.H. kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen 48 uur na verzending van voornoemde stukken. Indien de, door T.H. bevestigde, leverdatum binnen voornoemde termijn plaatsvindt, dan dienen (beweerde) onjuistheden in de orderfomulieren, orderbevestigingen of prijsoverzichten uiterlijk 24 uur voor de levering door koper bij T.H. schriftelijk worden gemeld. Vergissingen, schrift-, druk-, of rekenfouten geven T.H. het recht op intrekking van respectievelijk wijziging in de orders, orderbevestigingen en prijsoverzichten. T.H. is bevoegd om binnen redelijke grenzen wijzingen aan te brengen in kleuren van schilderijen, kwaliteit, hoeveelheden, maten van schilderijen en dergelijke.

 

Artikel 4 Overmacht en ontbinding

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit iedere afzonderlijke order, opdracht of overeenkomst mocht voortvloeien; in geval van beslag ten laste van de koper; (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement van de koper, wanneer T.H. goede grond heeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen; wanneer de T.H. reden heeft te twijfelen over de kredietwaardigheid van de koper en wanneer zich een omstandigheid voordoet als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden, dan is T.H. ter zijner keuze gerechtigd elke overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling direct, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen dan wel de verdere uitvoering van een overeenkomst op te schorten. De ontbinding of opzegging van de overeenkomst laat het recht van T.H. op schadevergoeding onverlet. T.H. is in voornoemde gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.

Overmacht bevrijdt T.H. van zijn verplichting(en) uit de afzonderlijke overeenkomst of schort deze tijdelijk op. Ook na opschorting is T.H. bevoegd de overeenkomst op grond van overmacht te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst zo bezwaarlijk is geworden, dat die nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Onder overmacht wordt onder andere verstaan (al dan niet) toerekenbare en/of (on)voorziene tekortkomingen van derden en/of leveranciers van T.H. alsmede gebrekkige grondstoffen, vervoersproblemen, machinestoringen, stakingen en alle overige omstandigheden waarvan het risico door de verzekeringsmaatschappij van T.H. wordt uitgesloten.

 

Artikel 5 Wanprestatie

Wanneer ingeval van al dan niet toerekenbaar tekortschieten door de koper in de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomsten T.H. verkiest de overeenkomst te ontbinden, op te zeggen en/of schadevergoeding te vorderen al dan niet voordat de goederen zijn geleverd, bedraagt de schadevergoeding in ieder geval de orderwaarde van de goederen, onverminderd het recht van T.H. om de goederen door te verkopen en om in dat geval een schadevergoeding te vorderen gelijk aan de orderwaarde minus de opbrengst van de doorverkochte goederen. T.H. kan daarnaast steeds aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente, gevolgschade en gederfde inkomsten, opslagkosten dan wel aanspraak maken op de volledige nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 6 Levering, afname en vervoer

De levering geschiedt:

a) indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door afgifte van de goederen aan de koper of degene die deze namens hem in ontvangst neemt;

b) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door overdracht van de goederen aan die vervoerder;

c) bij verzending door middel van een vervoermiddel van T.H.: door de aflevering bij de koper of een ander aangewezen adres van aflevering.

De koper dient de goederen bij T.H. af te halen conform de overeengekomen afhaaldatum. Indien koper uiterlijk vijf dagen na de afhaaldatum de goederen niet heeft afgehaald danwel weigert de door T.H. aangeboden goederen in ontvangst te nemen, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij van rechtswege een boete verschuldigd groot € 500,00 voor iedere dag dat hij nalaat de goederen af te halen dit in het kader van o.a. opslagkosten en extra werkzaamheden door T.H. uit te voeren. Het voorgaande laat het recht van T.H. om zich te beroepen op het bepaalde in artikel 5 van de algemene voorwaarden onverlet. Daarnaast staat het T.H. steeds vrij de goederen aan een derde te verkopen en eventueel met de koper een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats op een door T.H. te bepalen wijze van verzending. De koper draagt het risico over de goederen vanaf het moment van vervoer vanaf de vestiging van T.H. De koper is verplicht de goederen bij de aanbieding in ontvangst te nemen en te controleren. Eventueel zichtbare gebreken aan de goederen mogelijkerwijs veroorzaakt door vervoer daarvan dienen schriftelijk of per email te worden bericht aan T.H. uiterlijk binnen 24 uur na levering aan koper – onderbouwd met foto’s en een omschrijving van het gebrek.

 

Artikel 7 Levertijden

Onder leveringsdatum wordt verstaan de datum van overdracht van de goederen aan de vervoerder. Overeengekomen levertijden gelden voor T.H. als indicatieve en nooit als fatale termijnen. De overeengekomen levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen en nemen pas een aanvang nadat koper alle door hem te verstrekken inlichtingen, informatie of stukken aan T.H. heeft verstrekt. Overschrijding van levertijden geeft de koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding. T.H. hanteert een levertermijn zoals in de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen. De aard van het bedrijf en de producten van T.H. brengen met zich dat mee dat de T.H. in belangrijke mate afhankelijk is van prestaties van derden zoals leveranciers, transporteurs alsmede douane-autoriteiten, zodat T.H. niet kan garanderen dat geplaatste orders volledig en/of tijdig kunnen worden uitgevoerd. Indien geen termijn van levering is overeengekomen, zal de T.H. de goederen leveren binnen een naar zijn oordeel te realiseren redelijke termijn.

Indien T.H. geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst bij overschrijding van de levertijd slechts beëindigen met inachtneming van een termijn van twee maanden. T.H. kan binnen die termijn in overleg met de koper alsnog leveren, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. In dat geval blijft de overeenkomst in ieder geval voor dat gedeelte in stand.

 

Artikel 8 Reclames

Koper dient de goederen steeds na aflevering op gebreken te controleren. Reclames ter zake deze gebreken dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering van de goederen schriftelijk aan T.H. te zijn gemeld. Bij overschrijding van bovengenoemde termijn vervalt het recht om te reclameren. Geringe in de handel toelaatbare of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, kleur, afwerking etc. leveren geen grond op voor reclames. Mocht T.H. een klacht gegrond bevinden, dan heeft deze de keuze binnen redelijke termijn de goederen te herstellen, te vervangen dan wel de waarde van de goederen te crediteren en de goederen weer terug in ontvangst te nemen. Vorderingen tot nakoming en/of ontbinding van de overeenkomst zijn uitgesloten. Opschorting van de betaling van de andere goederen is niet toegestaan.

 

Artikel 9 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en is T.H. gerechtigd over het (nog) openstaande bedrag vanaf de vervaldatum 1,5% rente per maand in rekening te brengen. Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte apart in rekening worden gebracht. Een betaling door de koper kan worden toegerekend aan de oudste openstaande factuur, ongeacht wat hij bij die betaling heeft vermeld. Niet tijdige betaling van enige factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen, die de koper bij deze en andere facturen in rekening zijn gebracht tot gevolg. T.H. behoudt zich het recht voor vooraf betalingen te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen, voordat hij tot enige verdere levering overgaat.

 

Artikel 10 Incassokosten

Alle kosten van maatregelen teneinde betaling van de koper af te dwingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die T.H. tegen de koper moet nemen, komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten bedragen tenminste 5% van hetgeen de koper aan de T.H. verschuldigd is bij de eerste betalingsherinnering of aanmaning en worden gesteld op tenminste EUR 150,00 per betalingsherinnering of aanmaning alsmede eventuele aanvullende kosten die T.H. noodzakelijk acht voor de incassering van de vordering. Wanneer T.H. de vordering uit handen geeft, wordt de voor rekening van de koper komende vergoeding van de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand berekend volgens het incassotarief van de Orde van Advocaten, zulks evenwel met een minimum van EUR 300,00.

 

Artikel 11 Zekerheden

T.H. is gerechtigd van de koper een genoegzame, in Nederland afdwingbare, (bank)garantie te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. T.H. bepaalt de aard en de omvang van deze zekerheden en de termijn waarbinnen ze gesteld moeten zijn. Totdat deze zekerheden zijn afgegeven, heeft T.H. het recht een nog niet bevestigde order niet verder in behandeling te nemen of een bevestigde order niet uit te leveren.

 

Artikel 12 Garanties

Garantieverplichtingen, daaronder begrepen de vrijwaringsverplichting wegens verborgen gebreken, rusten slechts op T.H., indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Verrekening door de koper is uitgesloten.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

T.H. behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde of te leveren zaken totdat integraal aan de T.H. voldaan zullen zijn:

a) de door de koper verschuldigde prestaties en (betaling) verplichtingen inclusief rente, boetes, schadevergoedingen, belastingen en toeslagen voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en te leveren zaken;

b) vorderingen wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen dan wel doorverkopen. Tevens is de koper verplicht de geleverde goederen voldoende verzekerd en apart van andere soortgelijke goederen op te slaan dan wel te bewaren. Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens T.H. tekortschiet of T.H. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is T.H. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, op kosten van de koper terug te nemen. Na terugneming zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten van terugneming alsmede de incassokosten.

Het is de koper niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in dit artikel, is T.H. gerechtigd de zaken die aan de koper toebehoren, zelf en voor rekening van de koper terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De koper verleent T.H. reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te betreden.

 

Artikel 14 Verkoopprijzen

T.H. verstrekt adviesprijzen aan de koper tot de overeenkomst met de koper tot stand is gekomen als bedoeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. T.H. is steeds gerechtigd de prijzen jegens koper aan te passen naar de marktprijzen, indien voorafgaande aan de levering de vervoerskosten en de grondstoffen of kosten ingeschakelde derde, door T.H. gebruikt duurder zijn geworden.

 

Artikel 15 Verbod van wijziging van geleverde goederen

Het is koper toegestaan wijzigingen aan te brengen in de aan hem geleverde producten. T.H. wijst na wijziging van de goederen door de koper in iedere aansprakelijkheid voor het product/goed van de hand.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

T.H. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, welke aan zijn opzet te wijten is, en wel tot het bedrag dat de verzekeraar van T.H. uitbetaalt, doch nimmer meer dan de tussen partijen overeengekomen factuur- of contractwaarde van de overeenkomst exclusief B.T.W. T.H. is nimmer gehouden tot vergoeding van de schade, anders dan aan personen of zaken. Tevens wordt elke aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie uitgesloten.

T.H. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van zijn eigen ondergeschikten en niet-ondergeschikten alsmede door T.H. ingeschakelde derde(n), voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. T.H. is ter zake van door haar geleverde zaken, welke afkomstig zijn van of bewerkt zijn door derden, slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft beperkt of uitgesloten. Koper zal T.H. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, ter zake van schade en/of verlies, geleden in verband met de door de T.H. geleverde zaken. T.H. is niet aansprakelijk voor door haar geleverde zaken indien deze niet voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften van het land waar de zaken worden afgeleverd of in gebruik worden genomen tenzij koper voornoemde normen en voorschriften uitdrukkelijk en gespecificeerd op de zaken van toepassing heeft verklaard.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht, forum en domiciliekeuzen

Nederlands recht is uitdrukkelijk van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van T.H.. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomsten mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Almelo behoudens in het geval van een hogere voorziening.

 


..